Bel ons: 0573 - 402002   

Hestia Opleidingen B.V. - Algemene voorwaarden voor cursusdeelname.

Aanmelding

De aanmelding is strikt persoonlijk en geschiedt door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend in ons bezit te stellen.

Bewijs van inschrijving

Vanaf het moment dat uw aanmeldingsformulier in ons bezit is, en eventuele herbevestiging via de KNX.org website is gedaan, is de overeenkomst van kracht. Vanaf dit moment bestaat bij de deelnemer de verplichting tot betaling van het cursusgeld.

Betaling

De deelnemer dient, tenzij anders vermeld, binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur het verschuldigde bedrag over te maken, echter dient het bedrag te allen tijde een dag voor aanvang van de cursus of training te worden betaald. Bij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan de betalingsverplichting kan Hestia Opleidingen B.V. u de toegang tot de cursus of training ontzeggen totdat u aan uw betalingsverplichting heeft voldaan. In dit geval dient de deelnemer alsnog aan zijn/haar betalingsverplichting te voldoen, alsmede de door Hestia Opleidingen B.V. gemaakte bijkomende kosten te betalen.

De buitenrechtelijke kosten zullen 8% over de hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00 te vermeerderen met eventuele incassokosten en de daarover verschuldigde btw.

Annulering

Annulering van de studieovereenkomst bij cursussen of trainingen korter dan zes maanden:

a)    Tot een maand voor aanvang van de cursus of training kan schriftelijk, per aangetekende brief, kosteloos worden geannuleerd. Bij opzeggen binnen een maand voor aanvang van de cursus of training wordt 50 % van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij opzeggen in de laatste week, voor aanvang van de cursus of training, is men het totale cursusgeld verschuldigd.

b)    Voortijdse beëindiging van de studieovereenkomst is buiten onderling goedvinden niet mogelijk.

Hestia Opleidingen B.V. houdt zich het recht voor de cursus of training bij gebrek aan belangstelling te annuleren. Daaraan kunnen door de deelnemer geen rechten ontleend worden. In geval Hestia Opleidingen B.V. genoodzaakt is een cursus of training te annuleren, zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld aan de deelnemer worden terugbetaald. Eventueel is het ook mogelijk de inschrijving te laten staan en deel te nemen aan een volgende cursus of training.

Indeling

Indeling per groep geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmelding. De deelnemer kan geen rechten aan de aanmelding ontlenen.

Cursus- of trainingsdata

De deelnemer ontvangt tegelijkertijd met de uitnodiging een rooster, waarin de cursus- of trainingsdata en tijden zijn vermeld. Hestia Opleidingen B.V. behoudt het recht om wegens organisatorische omstandigheden de cursus- of trainingsdata en cursus- of trainingstijden te wijzigen. Bij het uitvallen van lessen berust bij Hestia Opleidingen B.V. geen andere verplichting dan het organiseren van inhaallessen.

Prijzen

De overeengekomen prijs is gebaseerd op de prijzen die gelden op het moment van het afsluiten van de overeenkomst, onder voorbehoud van prijswijzigingen vastgesteld door toeleverende bedrijfstakgerichte opleidingsorganisaties. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, belastingen, materialen, tarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

Reiskosten

Eventuele reis- en verblijfkosten zijn niet in het cursusgeld begrepen.

Verzuim

Verzuim van lessen geeft u geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van cursusgeld.

Exameninformatie

Indien een cursus of training door een examen wordt afgesloten, is de deelnemer verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding. Hestia Opleidingen B.V. geeft tijdig informatie omtrent examens. Indien noodzakelijk is vooraf aangegeven welke vooropleiding voor deelname aan een cursus of training vereist is.

Hestia Opleidingen B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van het niet kunnen deelnemen aan een examen als niet wordt voldaan aan aanmeldingseisen of door welke andere oorzaak dan ook.

Auteurs- en eigendomsrecht

Het lesmateriaal waarvoor cursusgeld is betaald, is eigendom van de deelnemer. Het auteursrecht evenwel berust bij Hestia Opleidingen B.V. Verkoop of anderszins publiceren van het lesmateriaal is niet toegestaan. Het is zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Hestia Opleidingen B.V. evenmin toegestaan het lesmateriaal te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken middels druk, fotokopie, microfilm of op enigerlei andere wijze.

 

Hestia Opleidingen B.V.